BY ZEBRACAN & WILLIAM CHAR

7–29 NOVEMBER 2020

นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยสองศิลปิน Zebracan และ William Char ที่นำเรื่องความสามารถในการมองเห็นที่ลดลงของดวงตา (SCOTOMA) มาสะท้อนให้เห็น และเสียดสีกับเรื่องราวในสังคมไทยปัจจุบัน โดยชี้ประเด็นว่าการมองเห็นที่ลดลงนั้นเกิดจากพื้นที่จุดบอดทางสายตา กับ ความผิดปกติของลูกตา

ผลงาน Digital Print ของ Zebracan เรื่อง Blind spot จุดมืดบอดในสังคม กับเรื่องที่เราเห็นกันจนชินชาในทุกๆวัน สิ่งแปลกปลอมในชีวิตที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ สิทธิเสรีภาพของเรา จนเราลืมไปว่าสิทธิเหล่านั้นคือสิ่งที่เราพึงมี ผลงาน blind เลือกที่จะดึงจุดเหล่านั้นมามองด้วยความสงสัย เมื่อเทียบสาดแสงไปที่จุดมืดบอดนั้นแล้ว ความสว่างจะทำให้คนเห็นมันชัดขึ้นหรือไม่

William Char สร้างผลงาน ลูกตา หรือ ตาลูกชิ้น (EYEBALLS or EYE MEATBALLS) จากความรู้สึกขบขัน ต่อคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับศิลปิน แต่พวกเขากลับมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นดั่งอยู่โลกคู่ขนาน ผลงาน EYEBALLS or EYE MEATBALLS ถูกนำมาตอบความสงสัยว่า ดวงตาคู่นั้นอาจจะเป็นลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง หรือลูกชิ้นเนื้อ จึงทำให้มองไม่เห็นนี่เอง เพราะถ้าเขามีลูกนัยน์ตา เขาก็ควรจะมองเห็น แล้วอะไรกันแน่ที่ทำให้พวกเขาบอกว่าไม่เจอ… ไม่เห็นกัน…

Artist: William Char
Curator: Watjanasin Charuwattanakitti

บทความโดย Guntawat Borwon

เพราะผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเบ้าหลอมทางความคิดเกี่ยวกับอุดมคติเรื่องความงาม ก็ต่างหมุนเวียนและแปรเปลี่ยนไปตามวาระบนโครงสร้างเชิงอํานาจในแต่ละยุคสมัย จึงไม่มีอะไรที่ต้องแปลกใจกับการตั้งคําถามว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนคริสตกาลของยุคอียิปต์โบราณจนล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนั้น มาตรฐานการตีค่าความสุนทรียะที่กําหนดว่าสิ่งใดงดงาม หรือสิ่งใดอัปลักษณ์นั้นมีความจีรังเพียงใด เพราะทั้งหมดล้วนแล้วแต่ไหลไปตามกระแสของบริบททางสังคม ซึ่งผ่านการยึดโยงทั้งระบบทุนนิยม หรือแม้กระทั่งวงการศิลปะก็ตาม

เช่นเดียวกันกับผลงาน “Miss Universe Competition” ที่เลือกบอกเล่าเรื่องราวผ่านสัญญะความงามบางอย่าง ในบริบทของปี 20XX ที่มนุษย์สามารถติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างมนุษย์ต่างดาวได้เป็นครั้งแรก ปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสนับสนุนว่ามนุษย์อาจไม่ใช่เผ่าพันธุ์ผู้มีอารยะหนึ่งเดียวอีกต่อไป ดังนั้นการเลือกที่จะเรียนรู้เคารพ และยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติ ค่านิยม หรือวัฒนธรรม ผ่านการประกวดนางงามจักรวาล (จริง ๆ) จึงเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดกว่าการเลือกเดินหน้าเข้าหาความขัดแย้งใด ๆ

ยานบินต่างดาวเฝ้าสังเกตุการณ์ New Mexico City จากนอกโลก

แท้จริงแล้วหากมองไปลึกลงไป จะพบว่าการเลือกใช้ตัวละครสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างมนุษย์ต่างดาว อาจคล้ายการแทนภาพของมนุษย์ ผู้มีความแตกต่างกันตั้งแต่ชนชาติลงมาถึงชนเผ่า มีจารึกที่บันทึกถึงจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมอันหลากหลาย จนนํามาสู่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับรสสัมผัสเรื่องของความงามในแบบฉบับของตนเอง ทั้งความงามด้านโครงสร้างร่างกายอย่างหน้าตาหรือสรีระที่สามารถเชื่อมโยงถึงสุนทรียะของงานศิลป์ที่ประกอบด้วย ลายเส้น สี แสง เงา หรือรูปร่าง ซึ่งล้วนไม่อาจกําหนดค่าความงามอันเป็นมาตรฐานสากลที่แน่นอนได้

PUBLISHED : 26 NOV 2020 AT 04:00

NEWSPAPER: Bangkok Post SECTION: LIFE

WRITER: SUWITCHA CHAIYONG

Scotoma Art Exhibition at Palette Artspace

‘Scotoma’ addresses the authorities’ apparent inability to see what is going on right in front of their eyes

Watjanasin Charuwattanakitt, curator of Palette Artspace, was upset by the news that authorities couldn’t find any sex…

Book Review by Playboy Italia

Kamavijitra — Mauro D’Agati

€38.00

Kamavijitra. The Art of Lovemaking.
The first Erotic Art Museum of Thailand.
Paintings from the Kamavijitra collection photographed by Mauro D’Agati. Erotic art has a long history in Siam. Generally, Siam’s erotic art can be found in the temple’s murals. …

kamavijitra Erotic Museum

Private collection of Thai Erotic Art

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store